PPT for Aukra, Midsund og Molde

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

Virksomhetsleder: Gro Bjørnstadjordet Ericson 
Besøksadresse: Godtfred Lies Plass 4, 6413 Molde
Telefon: 960 92 255
E-post: ppt@molde.kommune.no

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste som tilbys i alle kommuner og fylkeskommuner.  Alle som arbeider i PPT har taushetsplikt. Tjenester fra PPT er gratis.

Hvem kan vi hjelpe?

Foreldre, foresatte, helsestasjon, barnehager, skoler og andre kan kontakte direkte ved behov for råd og bistand. Målet er å bidra til at førskolebarn, barn i grunnskolen, ungdom i videregående skole og voksne med særskilte behov får best mulig læring og utvikling.

PP-tjenesten har bred fagkompetanse og gir hjelp i forhold til følgende vansker:

  • Emosjonelle vansker/konsentrasjonsvansker/adferdsvansker
  • Sosiale vansker/vanskelige oppvekstforhold
  • Syns- eller hørselsvansker
  • Lese- og skrivevansker, matematikkvansker, eller vansker med andre fag
  • Overgang fra barnehage til grunnskole, og fra grunnskole til videregående skole
  • Omfattende utviklingsvansker/generelle lærevansker
  • Språk og talevansker
  • Hjelpetilbud for barn og unge


Ta kontakt!

PPT gir hjelp til førskolebarn, barn i grunnskolen, ungdom i videregående skole og voksne som er under voksenopplæring.Foreldre kan ta kontakt med oss dersom de er bekymret for barnet eller ungdommens utvikling eller skolesituasjon.  Foreldre eller ungdommer kan ta kontakt med oss direkte, eller gjennom skolen/barnehagen der barnet går. 

I et samarbeid med foreldre og skole er vi med og legger til rette for at barn og ungdom skal ha en undervisningssituasjon som er best mulig tilpasset deres utgangspunkt. Vi gir og råd til foreldre og barnehager om førskolebarns utvikling.

Skoler kan ta kontakt med oss dersom de ønsker samarbeid om tilrettelegging av undervisningen for enkeltelever, bedring av situasjonen for hele klasser, organisering av spesialundervisning/tilrettelagt undervisning på skolen, eller utvikling av nye måter å organisere undervisninga på. 

Tverrfaglig samarbeid

PPT arbeider tverrfaglig i samarbeid med skoler, barnehager, og andre kommunale tjenester som fysio- /ergoterapi, pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjeneste. Ved behov kan PPT henvise til andre instanser, som habiliteringsenheter og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Henvisning til statlige kompetansesentre (STATPED) skal også skje via PP-tjenesten.

Opplæringsloven 

Tips en venn Skriv ut