Stiftelsen Aker Stadion

Retningslinjer for tildeling av tilskudd fra stiftelsen Molde stadion

1. Styret i Stiftelsen Molde Stadion skal hvert år dele ut kr. 200.000,- av overskuddet fra drift av Molde Stadion. Fordelingen skjer i samsvar med nærværende retningslinjer fastsatt av Molde kulturstyre 4. november 1999, jfr.vedtektene for Stiftelsen Molde Stadion § 5.

2. Tilskudd gis i første rekke til enkeltpersoner, ideelle organisasjoner, institusjoner eller sammenslutninger som har kultur som hovedaktivitet. Tilskudd kan også gis til prosjekter i regi av andre enn disse når prosjektet ivaretar det allmenne kulturlivets interesser. Mottakere av tilskudd må ha hovedbase i Molde kommune.

3. Midlene skal komme det allmenne kulturlivet i Molde kommune til gode. Det kan gis tilskudd til anlegg og utstyr, men også til drift av prosjekter for en tidsavgrenset periode. Det tas først og fremst sikte på å gi midler til tiltak som ivaretar brede interesser, herunder utprøving av nye tiltak eller samarbeidsprosjekter på kulturområdet.

4. Tildeling av midlene skjer, etter kunngjøring og ut fra innkomne søknader, innen utløpet av mars. Selve utdelingen foretas av stiftelsen innen utløpet av mai. Molde kommune ved Kulturavdelingen administrerer kunngjøringen,forbereder saken og innstiller overfor Drift- og forvaltningsstyret. Innstillingen forelegges de konsultative rådene til uttalelse. Drift- og forvaltningsstyret fremmer forslag til styret i Stiftelsen Molde Stadion om tildeling.

Søknadsfrist: 1. mai.

Søknadsskjema er tilgjengelig øverst til høyre. 
Se også retningslinjer for Tilskudd til kulturformål PDF document ODT document

Tips en venn Skriv ut