Tilskudd til kulturformål

Poppeloppeteateret 2018

Kulturtilskudd og fond

Molde kommune setter hvert år av et beløp til fordeling til frivillige lag og organisasjoner. Kommunens kulturtilskudd samt "Stiftelsen Aker Stadion I" og "Dagligvarebransjens kulturfond"  har et felles søknadsskjema.

Det kan også søkes på  "Tilskudd til kulturarrangement, samt idrettsarrangement på norgesmesterskapsnivå" og "Tilskuddsordning for bygg og anlegg i regi av frivillige organisasjoner". Det er utarbeidet retningslinjer for tilskuddene.

Tilskudd til kulturarrangement, samt idrettsarrangement på norgesmesterskapsnivå.

Målet med ordningen  er å støtte vitalitet, satsing og nytenkning knyttet til kulturarrangement innen ulike sjangere.

Det kan søkes om tilskudd til enkeltstående kulturarrangement som ikke kommer inn under andre kommunale driftstilskuddsordninger. Arrangementet skal normalt ikke være en del av den ordinære virksomheten til søker. Slike arrangement kan være konserter, forestillinger, festivaler m.m. Arrangementet skal ha god kunstnerisk kvalitet og være åpne for publikum.

Søker må være en frivillig organisasjon, eller en sammenslutning mellom en eller flere frivillige organisasjoner og andre aktører innen kulturlivet.

Det kan søkes gjennom hele året. Søknaden må inneholde budsjett og prosjektbeskrivelse. Søknadene behandles fortløpende i drifts- og forvaltningsutvalget.

Det kan også søkes om tilskudd til idrettsarrangement på norgesmesterskapsnivå som arrangeres i kommunen.

Tilskuddsordning for bygg og anlegg i regi av frivillige organisasjoner.

Bygg og anlegg av lokal eller kulturhistorisk verdi blir prioritert. Det gis tilskudd til både tilbygg og renovering av eksisterende bygg og anlegg.

Søker må være en frivillig organisasjon, eller en sammenslutning mellom en eller flere frivillige organisasjoner og andre aktører innen kulturlivet.

Det kan søkes gjennom hele året. Søknaden må inneholde budsjett og prosjektbeskrivelse. Søknadene behandles fortløpende i drifts- og forvaltningsutvalget.

Ordningen gjelder ikke bygg og anlegg innenfor idrett.

 

Kulturtilskudd

Kriterier
1. Tildeling av kulturtilskudd foretas èn gang i året med ordinær søknadsfrist 1. mai
2. Det gis tilskudd til organisasjoner innen kultur og idrett i Molde kommune.
    Tilskudd tildeles kun til organisasjoner som er åpne for alle, og som er organisert etter demokratiske prinsipp.
3. Lag og organisasjoner som mottar kulturtilskudd må akseptere bruk av ledsagerbevis.
     Årsmelding og revidert regnskap fra siste driftsår skal være tilgjengelig.
4. Kulturtilskudd tildeles frivillig arbeid innen hele kulturfeltet. Tiltak for barn og unge og andre grupper med særskilte behov skal prioriteres.

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema. Skjema ligger i høyremenyen. Dette skjemaet er kun tilgjengelig før søknadsfristen 1. mai.

 

Kontaktinformasjon 

Kulturtjenesten
Molde kommune
Rådhusplassen 1
 6413 Molde

Vedlegg

Årsmelding og regnskap fra siste driftsår.

Klage

Kan ikke påklages da tildeling ikke er enkeltvedtak.
Tips en venn Skriv ut