Parkeringsbot ? - Slik klager du

Som eier eller fører av bilen har du rett til å klage over parkeringsgebyr, kontrollsanksjon,  eller inntauing hvis du mener at ileggelsen ikke er riktig. I tillegg kan du søke om ettergivelse av "særlige grunner". Det kan være grunn til å søke om ettergivelse dersom stansen/parkeringen skyldes nødrettslignende forhold.

Klageskjema

Molde kommune og Romsdal Parkering AS bruker samme klageskjema som skal sendes inn elektronisk. Klage skal fremsettes skriftig og man må påføre navn, adresse og saksnummer. Du må begrunne klagen og eventuelt legge ved dokumentasjon. Ved medhold på klage er det også viktig at klagen inneholder bankkontonummeret som du ønsker at pengene skal tilbakebetales til.

Betaling

Betaling av parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner skal skje innen 3 uker fra utstedelsesdato. Ileggelsene må du betale innen fristen selv om du fremsetter klage. Dersom du betaler parkeringsgebyret for sent, økes beløpet med 50 %, Dersom du betaler kontrollsanksjonen blir det tillagt et purregebyr på kr. 70.

Skjema for å klage på parkeringsgebyr

Alternativt send klagen til Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde,  eller Romsdal Parkering AS, Rådhusplassen 1, 6413 Molde.

Klagefrist

Du må klage innen innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

Bilførerens plikter

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften). Bilføreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp på stedet.

Eksempler på klager/klagegrunner som kan føre frem

 • Dersom vilkårene for å ilegge gebyr, tilleggsavgift, kontrollavgift eller foreta inntauing ikke er tilstede.
 • Det ble foretatt lovlig av- eller pålessing eller av- eller påstigning. (Gjelder ikke stanseforbud. Skriftlig dokumentasjon skal vedlegges.)
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet. (Skriftlig dokumentasjon skal vedlegges.)
 • Det var teknisk feil på betalingsautomat. (Ikke dersom det var flere automater på plassen.)
 • Nødrettlignende forhold, f.eks motorhavari, akutt sykdom. (Skriftlig dokumentasjon skal vedlegges.)


Eksempler på klager/klagegrunner som ikke fører frem

 • Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert.
 • Bilfører var uoppmerksom.
 • Det var ingen andre steder å parkere.
 • Stansen varte i kun kort tid.
 • Bilfører måtte veksle penger.
 • Kjøretøyet stod ikke i veien for noen.
 • Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale.

Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Kontrollsanksjon vilkårsparkering, høy sats kr 900

Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC- bevis)

Kontrollsanksjon vilkårsparkering, normal sats kr 600

Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre tid enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking.

Kontrollsanksjon vilkårsparkering, lav sats kr 300

Dersom du bryter vilkår om krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett).

Kontaktinformasjon

Førstelinjetjenesten
Rådhusplassen 1
6413 Molde
 
Telefon 71 11 10 00
E-post postmottak@molde.kommune.no
Ansvarlig enhet Parkering

Klage på utstedt parkeringsgebyr som ikke gis medhold, kan innen tre uker etter at klageren er underrettet om resultatet kreves forelagt tingretten. Krav om forelegg for tingretten sendes via kommunen.

Klage på utstedt kontrollsanksjon som ikke gis medhold, kan innen to uker etter at klageren er underrettet om resultatet påklages videre til

Parkeringsklagenemnda, Øvre Slottsgate 18-20, 0157 OSLO.

Tips en venn Skriv ut