Skilt og trafikksikring

Skilting fartsgrensesone

Veg- og trafikkvirksomheten i Molde bydrift utarbeider mindre skiltplaner, innhenter skiltvedtak og setter opp offentlige trafikkskilter.

Virksomheten har også et overordnet ansvar for å følge opp kommunens handlingsplan for trafikksikkerhet ved å planlegge og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak som gang- og sykkelveger, fortau, kryssutbedringer osv.

Tiltak finansieres over investeringsbudsjett og dels med tilskuddsmidler gjennom fylke og stat. Seksjonen har også en sentral rolle når det gjelder å planlegge og skaffe midler til tiltak for å bedre tilgjengelighet for alle trafikanter (universell utforming).

I sommerhalvåret foretas det løpende trafikkmålinger på det kommunale vegnettet der det blir registrert antall passerte kjøretøyer/døgn (ÅDT). Videre blir kjørefarten på passerte kjøretøyer registrert. Resultater fra slike målinger er en viktig del av grunnlaget når det skal vurderes om det skal anlegges eventuelle fartsdempende tiltak på vegnettet.

Ansvaret for vegmerking, både linjemerking, oppmerking av parkeringsplasser og fotgjengeroverganger tilligger virksomheten.

Tips en venn Skriv ut