Ofte stilte spørsmål om veg og trafikk

Spørsmål - Hvorfor er gatelysene på når det er midt på dagen?
Svar:
Årsaken er oftest å finne i en av følgende to årsaker:
- Feil. - Alle gatelyskretser blir tent gjennom fotoceller. Dersom det oppstår feil på slike, vil lyset bli stående på også på dagtid. Feilutbedring gjennom utskifting av fotocelle.
- Vedlikehold pågår på gatelyskretsen. - Utskifting av defekte lamper skjer hovedsaklig på dagtid når gatelysene er slukket. For å se hvilke lamper som må skiftes, blir da kretsen slått på/tvangskjørt.


Spørsmål - Hvorfor det er så mange plasser hvor gatelysene ikke lyser?
Svar:
Gatelys er tekniske innretninger, og som i alle andre slike innretninger vil det av og til oppstå feil. I enkelte tilfeller kan det være mindre feil som raskt lar seg ordne, mens i andre tilfeller kan det ta lengre tid å utbedre/reparere. Feil på en gatelyskrets kan medføre at lyset blir stående tent også på dagtid, andre ganger (og oftest) vil lampene bli mørke. Tenning/slokking av alle gatelyskretser styres gjennom en fotocelle. Her kan det oppstå feil. I slike tilfeller lar feilen seg lett reparere. Feil kan ellers oppstå som følge av for eksempel spenningsfeil, kabelbrudd osv. og i slike tilfeller kan lysanlegget bli ute av drift over lengre tid. Mer informasjon om gatelys. 

Spørsmål - Hvordan finner jeg ut om en vei er kommunal eller privat?
Svar: Du kan ringe eller skrive til Molde Bydrift, veg og trafikk. Virksomheten finner status på veien for deg.
 

Spørsmål - Min vei er meget hullete/ødelagt. Når blir den asfaltert?
Svar:
Lapping av hull melder du inn via kommunens hjemmeside Meld inn feil. Lapping foretas da så snart det er mulig. Større, dype hull som representerer en fare for trafikksikkerheten utbedres omgående.   Reasfaltering av gatenettet avhenger av bevilgninger fra år til år. Veinettet vurderes fortløpende og det utarbeides en årlig plan for asfaltering med prioriteringer etter tilstand og trafikk.


Spørsmål - Kumlokk bråker og slår. Hvem ordner dette?
Svar:
Dette melder du til Molde Vann og Avløp KF via Meld inn feil. De fleste kummer i det kommunale vegnettet er en del av det kommunale hovedledningsnettet. Det er Molde Vann og Avløp KF som forvalter og drifter dette nettet.


Spørsmål - Hva kreves for å få godkjent en avkjørselssak?
Svar: I regulerte strøk
behandles søknad om godkjenning av avkjørsler som en del av byggesaken. Søknad sender du til Byggesak og geodata.

Utenfor regulert strøk: Når det gjelder avkjørsler til riks- og fylkesveger, sendes søknad til Statens vegvesen som vegmyndighet. Når det gjelder kommunale veger, skal søknad rettes til veg- og trafikkseksjonen. Vegvesenet setter krav om utforming a avkjørsel i h.h.t. gjeldende vegnormaler, mens avkjørsel fra kommunal veg utformes i tråd med kommunalteknisk norm og ellers etter anvisninger fra vegseksjonen. Ved store høydeforskjeller kreves det profil gjennom avkjørsel.

Spørsmål - Hva gjør man for å få tillatelse til å sette opp reklameskilt langs kommunal vei?
Svar:
Innen kommunen må skilt og reklame ikke settes opp uten at kommunen har gitt tillatelse etter søknad. Reklameskilting behandles etter Forskrift om vedtekt til plan- og bygningslovens § 107, Molde kommune. Søknad sender du til Byggesak og geodata.

Spørsmål - Jeg har kjørt i et hull i veien og ødelagt dekk og felger. Kan jeg søke erstatning?
Svar:
Du kan sende et skriftlig erstatningskrav til Molde bydrift, veg og trafikk. Den må inneholde skadedato og nøyaktig beskrivelse av hullet med gateadresse og hvor i veien det befant seg. To betingelser må være til stede for at kommunen som vegholder er ansvarlig for skaden;

1. Vegen må være i "upåregnelig dårlig tilstand". I praksis betyr det at skaden i vegbanen må være stor og at den   ikke er skiltet/varslet.
2. Det må kunne påvises at det er utvist uaktsomhet fra "vegeieren". Det vil si at vegeier er ansvarlig for skade dersom den som har ansvar for vegen burde ha visst om skaden og hatt tid til å reparere den.

Erstatningskrav som gjelder riks- og fylkesveger sender du til Statens vegvesen.
 

Tips en venn Skriv ut