Vannforvaltning i Molde kommune

Rennende vann

Det foregår nå et viktig arbeid med vannforvaltning i kommunen. I 2007 kom den nye vannforskriften der hovedformålet er å sørge for at vannet blir ivaretatt og brukt på en bærekraftig måte.

Vannforskriften

Gjennom forskriften har vannforvaltingen fått en fremdriftsplan, blitt koordinert og fått et økosystembasert fokus:

  • Alt vann skal forvaltes med sikte på ivaretaking og bærekraftig bruk
  • Vassdrag (elver og innsjøer), grunnvann og kyst skal ses under ett
  • Det skal ses på den samlede påvirkningen fra alle som bruker og påvirker vannet
  • Det skal legges til rette for at alle interessenter og allmennheten kan medvirke.

Vannet renner via bekker, elver og innsjøer til fjorder og kyst, på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Forvaltingen krever derfor et nært samarbeid mellom fylkeskommuner, kommuner og myndigheter, og med medvirkning fra interesseorganisasjoner, næring og innbyggere. Vannet er viktig for alle, enten det gjelder drikkevann, badeplasser, lakselver, friluftsliv eller næringsliv, og vi vil alle at vannkvaliteten skal være bra. Det er derfor viktig at vannressursene blir tatt vare på og forvaltet på en bærekraftig måte der miljøfokuset står sterkt.

Alt vann i Møre og Romsdal har gjennom fylkesmannen blitt kartlagt, karakterisert og gitt en miljøstatus som enten “svært dårlig”, “dårlig”, “moderat”, “god” eller “svært god”. Miljøstatusen er basert på biologiske og kjemiske målinger, samt skjønnsmessige faglige vurderinger. Gjennom den nye vannforskriften er det satt et miljømål om at alt vann skal nå “god” miljøtilstand innen 2021. Det betyr at det må gjennomføres tiltak i de vannforekomstene som ikke er i den tilstanden en ønsker.
 

Vannregioner og vannområder

Norge er delt inn i 11 vannregioner der Møre og Romsdal er definert som en vannregion. Vannregionen er videre delt inn i fem vannområder; Søre Sunnmøre, Nordre Sunnmøre, Romsdal, Søre Nordmøre og Nordre Nordmøre. Hvert vannområde med tilhørende kommuner og sektormyndigheter utarbeider en plan som til slutt innlemmes i den regionale vannforvaltingsplanen for Møre og Romsdal. Tiden fram mot 2015 er definert som planperioden der det arbeides med kartlegging av påvirkninger og utarbeiding av tiltaksanalyser (forslag til miljøforbedrende tiltak). Fra og med 2015 skal disse tiltakene iverksettes for å nå god miljøtilstand innen 2021.

 

Hvordan kan en medvirke?

Helhetlig forvaltning krever samarbeid mellom alle som bruker og påvirker vannet. Organisasjoner og enkelpersoner kan medvirke gjennom lokalt engasjement, både via samfunnsdebatt og via deltaking i arbeidet på vannområdenivå. En kan gi innspill til plandokumentene når de kommer på høring. Vannportalen gir mulighet til å følge med på myndighetenes arbeid.

Vannregionene har egne sider på Vannportalen der en finner planprogram og informasjon om arbeidet

Tips en venn Skriv ut