Tilknytning til nett

Alle tilknytninger og andre søknadspliktige VA-tiltak skal forhåndsgodkjennes av Molde kommune v/Molde Vann og avløp KF. Forhåndsgodkjent VA-søknad vedlegges byggesøknad og/eller gravesøknad. Tilkoblingen foretas gjennom autorisert rørlegger.

Skjema for VA-tiltak finnes på link til høyre på denne siden (sanitærmelding).
 

Eksempel på søknadspliktige VA-tiltak:

 • Etablering av nye boenheter.
 • Bruksendringer som innbefatter vann og avløp.
 • Tilknytning av eksisterende boliger.
 • Olje- og fettavskillere, ny/utskifting/utkobling (eks.: bilverksted, spisested)
 • Slamavskiller, ny/utskifting/utkobling (krav om utslippstillatelse)
 • Nyetablering av vannmåler
 • Sprinklerlanlegg
 • Alle ledningsanlegg lokalisert i områder under kote 4
   

Andre tiltak som krever VA-søknad:

 • Bygging nærmere enn 4 meter fra kommunens vann- og avløpsledninger.
 • Alle tiltak i nedbørsfelt til drikkevann
 • Bortleding av overvann, tilknytning av overvann til spillvannsledning, og tiltak for lokal overvannsdisponering.

 

Tips en venn Skriv ut