Badevannskontroll

I tidsrommet medio juni til medio august vil det ukentlig bli tatt ut prøver fra badeplasser i Molde kommune. Prøvene blir analysert mht. tarmbakterier som er kriteriet for å vurdere den hygieniske kvaliteten.

Badevannskvaliteten har tidligere år stort sett vært tilfredsstillende gjennom hele badesesongen. Dette er forventet å være tilfelle også i år. Ved høye bakterietall følges den aktuelle badeplassen særskilt opp. Helseetaten i kommunen gjør vurderinger i forhold til smittefare.

Om forholdene skulle tilsi det, vil advarsel eller forbud mot bading gjort kjent gjennom lokalavisen og ved oppslag på badeplassen. 
 

Steder hvor det tas vannprøver

Vannprøver blir tatt fra:

  • Kringstadbukta
  • Nedre del av Mekelva
  • Retiro badevik
  • Hjelset badevik
  • Kleive badevik
  • Røvika badevik
  • Bolsøya badevik
  • Øverlandsvannet

Det er utarbeidet retningslinjer for vurdering av badevannskvaliteten ved friluftsbad. De orienterer kort for de normene som gjelder, og måten de blir fulgt opp i Molde kommune.
 

Normer for vannkvalitet

Kravene til badevannskvalitet, samt rutiner for prøvetaking og kontroll er beskrevet i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad, utgitt av Folkehelseinstituttet 1994. Disse normene deler badevannskvalitet i kategoriene ”God”, ”Mindre god” og ”Ikke akseptabel” og gir anbefaling om prøvetakingshyppighet.

 

Mikrobiologiske parametere

God

Mindre god

Ikke akseptabel

Anbefalt prøvetakings-hyppighet, minimum *

Termotolerante koliforme bakterier/100 ml

< 100

100-1000

> 1000

en gang pr. uke

Fekale streptokokker/100 ml

< 100

100-1000

> 1000

en gang pr. uke

* Prøvetakingshyppigheten kan reduseres dersom det er en lite besøkt badestrand, eller at prøveserier tatt over minst to år har vist at vannkvaliteten ligger godt innenfor ”God” kvalitet.

EU har vedtatt et eget direktiv 2006/7/EF om badevannskvalitet. Dette direktivet omfattes ikke av EØS-avtalen og det er ikke tatt stilling til om/når dette direktivet skal bli gjeldende i Norge. Enkelte kommuner har tatt EU-direktivet i bruk. Denne forskjellen i praksis i forskjellige kommuner har skapt en del forvirring, men i praksis er ikke de to retningslinjene så veldig ulike.

Felles for begge retningslinjene er at badevannsvannkvaliteten og behovet for eventuelle tiltak skal vurderes i et langsiktig perspektiv, i utgangspunktet flere år, men minimum 10 prøver (ca en sesong). 
 

 

Kontroll med badevannskvaliteten i Molde

I Molde kommune har det tradisjonelt vært akseptabel vannkvalitet ved friluftsbadene i fjorden. Det har vært tatt ukentlige prøver gjennom hele badesesongen, og Folkehelsas normer har vært lagt til grunn.

Molde Vann og Avløp KF, som er kommunal forurensningsmyndighet, organiserer denne prøvetakingen i samarbeid med Kystlab AS.

 

Oppfølging av vannprøvetaking og analyser

Verdens helseorganisasjon peker først og fremst på to sykdomsbilder som kan ha sammenheng med bading i forurenset vann. Vanligst er mage-tarminfeksjoner med oppkast og diaré, og nest vanligst er akutte luftveisinfeksjoner.

Badevannskvaliteten i sjøen påvirkes av faktorer som temperatur, nedbørsmengder, vindretning, utslipp osv, og fra tid til annen kan det skje at analysene påviser at vannkvaliteten ikke er akseptabel.

Helsetjenesten i kommunen og Molde Vann og Avløp KF har etablert faste prosedyrer for oppfølging av badevannsanalyser, basert på Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

Dersom én vannprøve viser ”ikke akseptabel vannkvalitet” tas nye prøver for å verifisere resultatet. Dersom tre etterfølgende prøver viser ”ikke akseptabel vannkvalitet” blir det gitt melding til helsetjenesten. 
 

 

Tiltak ved forurensing/vurdering av stenging

I følge vannkvalitetsnormene bør midlertidig stengning av badeplassen vurderes dersom tre etterfølgende prøver viser ”ikke akseptabel vannkvalitet”. Ved en eventuell stenging bør ikke badeplassen gjenåpnes før enten forurensningskilden er funnet og stoppet, eller at tre påfølgende vannprøver viser at vannkvaliteten ligger innenfor kategoriene ”god” eller ”mindre god”.

Stenging av en virksomhet er et svært alvorlig virkemiddel. I hht Kommunehelsetjenestelovens § 4a-10 er myndigheten til å fatte et stengingsvedtak lagt til kommunestyret, og det betinger at det foreligger ”forhold som medfører en overhengende fare for helseskade”. Etter kommuneoverlegens oppfatning skal det svært mye til for at badevannskvalitet i sjøen skal bli så dårlig.

Helsetjenesten ser det derfor som mer hensiktsmessig å advare mot bading i situasjoner der tre fortløpende prøver har vist ”ikke akseptabel vannkvalitet”. Det er utarbeidet rutine for annonsering av eventuelle advarsler via media og internett.

Tips en venn Skriv ut