Opprette ny eiendom

Første trinn i prosessen er å søke om delingstillatelse etter Plan- og bygningsloven. Har du for eksempel gjort avtale med en grunneier om at du skal få kjøpe eller feste et areal av hans eiendom, må arealet formelt fradeles før ny eiendom kan opprettes. 
 

Skal du dele fra en landbrukseiendom?

Er eiendommen du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, kan den bare deles etter samtykke fra kommunen. Kommunen skal blant annet ta hensyn til 

  • om en deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området
  • hvilke godkjente planer som foreligger for arealbruk etter plan- og bygningsloven
  • kulturlandskapet
Det er viktig å merke seg at selv om ett eller flere vilkår for deling er oppfylt, gir ikke det noen automatisk rett til samtykke. I utgangspunktet er det forbudt å dele landbrukseiendommer. Formålet med dette forbudet er å sikre at driftsenhetenes ressursgrunnlag ikke blir redusert.
 
Gebyr
Delingsgebyr (2015) etter jordlova er kr 2 000,-.  

 

Dette må være med i søknaden:

Oftest må du samtidig søke om dispensasjon fra reguleringsplan eller kommuneplan. I kommuneplanen er mye av arealet avsatt til landbruk, og det mest vanlige er å søke dispensasjon. 
 

Søknadsprosessen

Molde kommune mottar søknaden og sørger for at den blir behandlet i utvalget for Plan- og bygningsloven. Molde kommune oversender søknaden til andre instanser som må behandle søknaden etter andre lovverk som f.eks Jordlova og Veglova.
 

Aktuelle lover og forskrifter

Tips en venn Skriv ut