Støy fra omgivelsene

Støy er definert som uønsket lyd.

Vi kan oppleve sjenerende støy fra mange kilder i omgivelsene, for eksempel trafikk, forskjellige typer av tekniske anlegg (kjøling, ventilasjon), industri/byggeaktivitet, musikk fra utesteder/konserter osv.

Kriterier

Helsetjenesten skal ha oversikt over de forhold i omgivelsene som kan ha negativ innvirkning på helsa, og Kommunehelsetjenesteloven er det primære virkemiddelet vi har til rådighet.

Det er mange forskjellige regelverk som omhandler støy, og det er ikke alltid like lett å si hvilket som er det riktige i hver enkelt sak. Det at støy oppleves som sjenerende gir ikke nødvendigvis grunnlag for kommunen til gripe inn. Det må foretas en vurdering på bredt grunnlag der støyens type og omfang, varighet, tid på døgnet etc. tas i betraktning.

De som er utsatt for sjenerende støy fra omgivelsene kan ta saken opp med helsetjenesten, som i visse saker kan gi pålegg om retting, eventuelt henvise til andre myndigheter.
  

Kontaktinformasjon 

Helsetjenesten
Rådhusplassen 1
6413 Molde
 
Telefon: 71 11 12 44
E-post: postmottak@molde.kommune.no
Besøksadresse: Gotfred Lies Plass 4, 6413 Molde

Lover og retningslinjer

Atuelle lover: 
Aktuelle forskrifter: 

Annen informasjon

Tips en venn Skriv ut