Bygging og graving i forurenset grunn

Undersøkelse
Ved planlegging av terrenginngrep (bygge- og gravearbeid) skal det vurderes om det er forurenset grunn i området.

Dersom det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, skal tiltakshaver sørge for at det blir gjennomført nødvendige undersøkelser. Det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, om det på området eksempelvis har vært:

  • industrivirksomhet, mekanisk verksted eller skipsverft,
  • bensinstasjon, bilverksted eller tankanlegg,
  • galvaniseringsverksted eller impregneringsverksted,
  • gartnerivirksomhet eller
  • avfallshåndtering eller deponivirksomhet

I byer må en regne med at det er forurensninger på grunn av stor ombruk både av arealer og jordmasser.

Kommunen kan være behjelpelig med å vurdere om grunnen kan være forurenset. Ved mistanke om forurensning skal grunnen undersøkes i henhold til NS-ISO 10381-5 og tilhørende veiledere. Hvis det ikke er holdepunkter for å tro at grunnen kan være forurenset, stilles det heller ikke krav om nærmere undersøkelser.


Tiltaksplan
Er det forurensninger i grunnen skal det utarbeides en tiltaksplan. Krav til innhold i denne er definert i forurensningsforskriften. Tiltaksplanen skal sikre

  • ønsket miljøkvalitet,
  • at anleggsarbeidet ikke fører til forurensning og
  • at disponering av forurensede masser er forsvarlig

Send tiltaksplanen til kommunen for godkjenning.


Når forurensning først oppdages under graving
Dersom det først oppdages forurensning i grunnen eller det oppstår mistanke om slik forurensning etter at gravearbeidet er igangsatt, skal alt arbeid som kan utløse spredningsfare straks stanses. Det skal gjennomføres nødvendige undersøkelser og kommunen skal varsles.


Gebyr
Kommunen tar gebyr for saksbehandling og videre oppfølging.


Kontaktperson i Molde kommune
For spørsmål og veiledning, kontakt Molde Vann og Avløp KF sin miljøkonsulent, telefon 71 11 13 15.


Regelverk
Forskrift om begrensning av forurensning. Kapittel 2. ”Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider”.

Tips en venn Skriv ut