Forurensning og stråling

Forurensning av bekk

Med forurensning menes blant annet

  1. tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller til grunnen,
  2. støy og rystelser,
  3. lys og annen stråling i den grad forurensningsmyndigheten bestemmer,
  4. påvirkning av temperaturen

som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.

Forurensningsloven av 1981 med tilhørende forskrifter er et viktig lovverk for beskyttelse mot forurensning.

Lovverket har til formål

  • å verne det ytre miljøet mot forurensning
  • å redusere eksisterende forurensning
  • å redusere mengden av avfall og
  • å fremme en bedre behandling av avfall.

Det skal videre sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Kommunen er forurensningsmyndighet på mange områder, se aktuelle tema i venstremenyen.
 

Aktuelle lenker:

Miljødirektoratet har mye informasjon om dette temaet på sine hjemmesider. Her finnes også lenker til andre nyttige nettsteder.

Forurensningsloven med tilhørende forskrifter

 

Tips en venn Skriv ut