Bålbrenning og bruk av ild i skog og utmark

Gjeldende bestemmelser for å gjøre opp ild utendørs

Om du skal gjøre opp ild utendørs må du være klar over at du har en generell plikt til å vise aktsomhet for å unngå brann.

skogbrann

Det er den som antenner ilden som er ansvarlig for brannsikkerheten og å slokke ilden før stedet forlates. Brudd på denne aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Det betyr at du alltid må vurdere om det er forsvarlig å tenne opp ild.

For kommunene Aukra, Eide, Midsund, Molde og Nesset skal eget innmeldingsskjema fylles ut og sendes inn i god tid før det skal brennes bål eller gjøres opp ild utendørs.

Forskriftskrav og forbud ved bålbrenning og oppgjøring av ild utendørs

Forskrift om  brannforebyggende tiltak fastsetter den enkeltes plikt til å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

I tidsrommet 15. april – 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse.

Gjennom forurensningsregelverket er det forbud mot åpen avfallsbrenning og brenning av avfall i småovner. Dette for å hindre forurensning og helseproblemer. Hele året er det dermed forbudt å brenne blant annet hageavfall, behandlet trevirke (impregnert, beiset, limet, oljet osv.), samt alt annet avfall og søppel. For avhending av avfall henvises det til Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonselskap (RIR). Hageavfall kan leveres avgiftsfritt hos RIR.

Ved spesielt stor brannfare kan brann- og redningstjenesten innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlig gjenstander utendørs i bestemte områder.

Unntak fra forbud

Der det er forsvarlig avstand til  skog og utmark, og oppgjort ild åpenbart ikke kan medføre brann, er det tillatt å gjennomføres åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, bålpanner og små kaffebål uten spesiell tillatelse fra brannvesenet.

Gjennom innmelding til brann- og reningstjenesten kan bålarrangement (f.eks Sankthansbål) og enkelte andre former for utendørs bruk av ild tillates.

Plikt til innmelding til brann- og redningstjenesten om tillatelse til bålbrenning

Gjennom melding til brann- og redningstjenesten (eget elektronisk skjema) kan det gis tillatelse til bålarrangement eller annen bruk av ild utensdørs. Alle bålplasser for Sankthansbål og tilsvarende bålarrangement skal meldes inn til brannsjefen. 

Det presiseres at avfallsbrenning ikke er tillatt selv om bål er innmeldt. Selv med innmelding kan det et kan kun gjøres opp bål med rent trevirke, som åpenbart ikke kan medføre brann, og som ikke er til sjenanse for naboer. Ved brenning på privat grunn, må tillatelse fra grunneier være innhentet. Videre må ansvarhavende holde oppgjort ild under oppsyn og slokkemiddel må være tilgjengelig.

Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket.

Tips en venn Skriv ut