Trafikksikkerhetsarbeidet

Skilting fartsgrensesone

Trafikksikkerhetsarbeidet i Molde kommune blir prioritert innenfor de begrensede ressurser som blir avsatt, både bemanningsmessig og gjennom de økonomiske rammer som stilles til disposisjon.

Veg og trafikk har et overordnet ansvar for å følge opp kommunenshandlingsplan for trafikksikkerhet ved å planlegge samt gjennomføre trafikksikkerhetstiltak som gang- og sykkelveger, fortau, kryssutbedringer med mer. Tiltak finansieres dels med tilskuddsmidler gjennom fylke og stat. Virksomheten har også en sentral rolle når det gjelder å planlegge å skaffe midler til tiltak for å bedre tilgjengelighet for alle trafikanter (universell utforming).

Kommunestyret vedtok i november 2001 ”Handlingsplan for trafikksikkerhet” for Molde kommune. Dette er en overordnet plan for trafikksikkerhet som danner grunnlag for prioritering og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Planen inneholder mange gode tiltak, både fysiske og holdningsskapende som alle hver for seg kan/vil bidra til å bedre trafikksikkerheten i kommunen vår.

Fartsgrense

Redusert fartsgrense inngår i planen som et viktig virkemiddel, og planen la opp til en trinnvis fartsgrenseskilting av vegnettet i kommunen fram mot 2010. I planen ble det lagt opp til at alle adkomstveger/boligveger skiltes med 30 km/t og at det skulle innføres fartsgrensesoner der det var naturlig. Dette ble utført og var gjennomført innen 2010.

Fartsgrensene på det som defineres som samle- og hovedveger ble mer differensiert med tillatt kjørefart både 40 km/t og 50 km/t. Fartsgrenser på fylkesvegnettet fastsettes av Statens vegvesen. 

Konsekvensene av nedsatt fart avhenger av hvilke virkemidler som blir brukt for å få ned farten. Erfaringer viser at ved bruk av fartsgrenser på 30 km/t, bør det etableres fysiske hindringer i tillegg til skilting for å overholde fartsgrensene. Fartshumper er i dag det mest aktuelle virkemiddel for å ”tvinge” trafikantene til å holde lav fart.

Fartshumper

I planen ble det lagt opp til en forsiktig bruk av fartshumper på adkomstveger i boligområder. Der det er etablert fartsgrensesoner er det i noen grad supplert med fartshumper med forholdsvis stor avstand. Etter en periode (for eksempel 1 til 2 år) kontrolleres kjørehastigheten på enkeltstrekninger. Dersom ikke hastigheten gjennom tiltakene er kommet ned mot ønsket nivå, skal det vurderes ytterligere fartsdempende tiltak.

Molde bydrift foretar regelmessige trafikkmålinger på vegnettet. På veger/strekninger der trafikanter holder en for stor kjørefart i forhold til skiltet fartsgrense kan det innføres fysiske tiltak.

Vegdirektoratet har fastsatt kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder. Hovedmålsettingen med kriteriene har vært å få redusert antall skadde og drepte gjennom reduksjon av fartsnivået der dette er ønskelig ut fra vegstandard og omgivelser. Samtidig er det vektlagt at en lavere kjørefart på for eksempel adkomstveger i boligområder vil gi bedre miljø.

Kommunene er sterkt oppfordret til å følge kriteriene både hva gjelder fartsgrenser og fartsdempende tiltak.

Prinsippvedtaket om fartsgrense 30 km/t på adkomstveger i boligområdene blir av mange ansett som radikale. Tiltakene utgjør både fordeler og ulemper i trafikantenes hverdag.

Tips en venn Skriv ut