Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er et vesentlig element i kommunens folkehelsearbeid og er definert i Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) kap. 3, § 8. Det omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Målgruppa er personer som oppholder seg i kommunen, men ikke er i en arbeidssituasjon (der gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser).

I følge loven skal kommunen ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. For å kunne gjøre dette er vi til en viss grad avhengige av å få henvendelser fra publikum

Det er flere temabaserte forskrifter innen miljøretta helsevern (se i kolonnen til høyre), men også en generell Forskrift om miljørettet helsevern som kan legges til grunn innen mange saksområder.

Det er grunn til å nevne at forskrifta har en bestemmelse om at oppstart/etablering av asylmottak, hospitser og virksomheter med kjøletårn eller liknende innretninger skal meldes til kommunen.

Som eksempler på saksområder innen miljørettet kan vi nevne:

 • Ha oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer
 • Vern av drikkevannskilder i samarbeid med Mattilsynet
 • Forurensning til luft, jord og vann
 • Støysaker, f.eks. støy fra samferdsel, industri, konserter/kulturarrangementer, bygg- og anleggsvirksomhet.
 • Strålingskontroll, f.eks. radon, elektromagnetisme og UV-stråling (solarier).
 • Behandling av avfall og avløpsslam
 • Hygieniske forhold i bygninger
 • Inneklima i skoler og barnehager, offentlige bygninger, institusjoner og i visse situasjoner boliger. Oppfølging av røykeloven.
 • Offentlig rekreasjon og turisme: friluftsbad, bassengbad, og campingplasser
 • Helseaspekt i fysisk planlegging, f.eks. uttalelser til regulerings- og bebyggelsesplaner og byggesaker. Universell utforming
 • Ulykkesforebygging

Ta kontakt med helsetjenesten dersom du kjenner til forhold i kommunen som kan være skadelig for helsa.

Hygieneingeniør Svein Kvakland arbeider særlig med miljørettet helsevern. Adresse Gotfred Lies plass 4, telefon 71 11 12 45.

Tips en venn Skriv ut