Helsetjenester i hjemmet – Hjemmesykepleie

Definisjon:

Hjemmesykepleie er et heldøgns tilbud til alle aldersgrupper som trenger helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

Målsetting:

 • Tjenesten skal bidra til å forebygge, behandle og legge til rette for mestring av sykdom.
 • Tjenesten skal ta utgangspunkt i den enkelte søkers ressurser og bidra til at søker opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.
 • Tjenesten skal bidra til trygghet i den livssituasjon søker befinner seg i.

Kriterier for tildeling:

Er søker ut fra en samlet vurdering helt eller delvis avhengig av helsetjenester for å ivareta sine grunnleggende behov?

Bistand til å administrere legemidler kan være aktuelt dersom søker:

 • ikke er i stand til å ta hånd om legemiddelhåndteringen sin selv
 • har nedsatt hukommelse/vurderingsevne
 • har betydelig nedsatt funksjonsevne
 • har rusmiddellidelse
 • ikke kan benytte seg av multidose direkte fra apotek
 • benytter legemidler som ikke kan gis ved multidose

Bistand til prøvetaking, undersøkelser, injeksjoner o.l. kan være aktuelt dersom:

 • oppgaven ikke kan utføres hos fastlege eller andre steder
 • søker ikke kan oppsøke fastlege
 • oppgaven er forordnet av lege

Bistand til sårbehandling kan være aktuelt dersom:

 • sårstellet ikke kan utføres hos fastlege eller andre steder
 • det er faglig begrunnelse for at sårstellet må utføres av helsepersonell i hjemmet
 • såret er vurdert av lege, og krever spesiell observasjon, steril behandling o.l.

Bistand til psykisk helsearbeid kan være aktuelt dersom søker:

 • har psykiske helseproblemer

Bistand til rusrelatert helsearbeid kan være aktuelt dersom søker:

 • har rusproblemer

Standard for tjenesten:

Oppfølging

 • Sykepleiefaglig kartlegging, vurdering og oppfølging, bl.a. av ernæringsmessig risiko.
 • Bistå med sykepleiefaglige prosedyrer.

Tilsyn

 • Tilsyn i form av besøk eller telefonoppfølging skal ha en klar hensikt og være faglig begrunnet.
 • For søker med trygghetsalarm vedtas i utgangspunktet ikke tilsynsbesøk.
 • Administrering av legemidler
 • Alle søkers legemidler, utenom multidoserull og ev. dosett, skal som hovedregel oppbevares hos hjemmesykepleien.
 • Hjemmesykepleien vurderer om enkelte legemidler kan oppbevares i søkers hjem.

Sårbehandling, prøvetaking, undersøkelser, injeksjoner o.l.

 • Medisinske oppgaver og oppfølging som søker kan få tilbud om andre steder vil hovedsakelig ikke tilbys.
 • Måling av blodtrykk, puls og blodsukker er undersøkelser som blir gjort som ledd i en observasjon. Dette skal begrunnes faglig og være tidsavgrenset.

Opplæring/veiledning

 • Oppfølging etter innleggelse i institusjon i kommune eller spesialisthelsetjeneste
 • Dersom det anses faglig forsvarlig kan det gis opplæring til søker eller pårørende slik at den enkelte kan utføre hele eller deler av faglige prosedyrer selv, f.eks. sårstell, stomistell, prøvetaking mm.
 • Terapeutiske samtaler.

Omsorg ved livets slutt

 • Det gis mulighet for at søker som ønsker det kan få dø i hjemmet. I disse tilfellene vektlegges:
 • Søkers og pårørendes ønsker for livsavslutningen skal så langt som mulig imøtekommes.
 • Søker og pårørende skal føle trygghet.
 • Det avklares samhandling mellom behandlende sykehus og/eller fastlege.
 • Det gis tilbud om smerte- og symptomlindrende behandling.
 • I enkelte tilfeller kan det i samråd med søker og pårørende allikevel besluttes å tilby omsorgen i institusjon grunnet kapasitetshensyn/faglig forsvarlighet.

Hva som forventes av søker:

Når det søkes om bistand til å administrere legemidler må søker samtykke i at legemiddelhåndteringen foregår i samsvar med kommunens standard for administrering av legemidler.

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 punkt 6, bokstav a.

Tips en venn Skriv ut