Helse og omsorg

Pleie- og omsorgstjenesten i Molde kommune er inndelt i 6 omsorgssentre; Glomstua, Kirkebakken, Bergmo, Kleive, Råkhaugen og Skåla. Hvert omsorgssenter har ansvar for alle pleie- og omsorgstjenestene. Dette omfatter

  • heldøgnsplasser i sykehjem,
  • hjemmebaserte tjenester,
  • dagsenter og
  • botilbud.

Tjenestene er tilrettelagt med utgangspunkt i at flest mulig skal kunne opprettholde funksjonsevne og best mulig livskvalitet.

Tiltak funksjonshemmmede består av 10 driftsenheter som yter tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemmede.

Helsetjenesten

Helsetjenesten i Molde kommune har ansvar for å organisere de fleste kommunale helsetjenestene. Dette gjelder helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste, ergoterapitjeneste, fysioterapitjeneste, somatisk rehabiliteringsteam, legetjeneste, legevakt, kommunal akutt døgnpost (KAD), miljørettet helsevern og reisevaksinasjon.

Her finner du en oversikt over helsetjenester.

Tilbud rettet mot psykisk helse og rus er lagt inn under Ressurstjenesten.

Kiropraktorer i Molde er private virksomheter uten driftsavtaler med kommunen.

Enhetsleder Helsetjenesten: Henning Fosse

Lengst mulig i eget hjem

Helse- og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 definerer overordnet mål for helse- og omsorgstjenestene; «Lengst mulig i eget hjem».

Slik søker du om tjenester:

Her er søknadsskjema: Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Når den er utfylt sendes den til:
Molde kommune
Kontor for tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde.

Når søknaden er mottatt, vil du som søker bli kontaktet for avtale om hjemmebesøk eller samtale. Saksbehandlingen skal være i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. 

Du mottar et foreløpig svar på søknaden din, med beskjed om beregnet saksbehandlingstid.
En tjeneste tildeles som hovedregel etter søknad.

Søknad på vegne av søker kan komme fra lege, spesialisthelsetjenesten eller annen helseinstans. Kontor for tildeling og koordinering (KTK) kontakter da den som skal bruke tjenesten for å bekrefte søknaden.

Når det søkes om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven foretar kommunen en individuell vurdering i samråd med søker, eller med nærmeste pårørende der personen mangler samtykkekompetanse. Hvis du som søker allerede har tildelt andre kommunale tjenester vil dette bli tatt med i en helhetlig vurdering.

Vurdering av om søker har rett på de helse- og omsorgstjenester han/hun søker om gjøres ut fra definerte kriterier, herunder IPLOS-kartlegging (kartlegging av søkers funksjonsnivå på en rekke hverdagslige områder). Se www.helsedirektoratet.no

Du kan klage på helse- og omsorgstjenester sendes Kontor for tildeling og koordinering i kommunen. Dersom klagen ikke fører frem blir den enten oversendt Fylkesmannen eller Formannskapet for endelig avgjørelse.

Betaling for tjenestene

Der det er egenbetaling for tjenestene er dette omtalt.
Der det ikke eksplisitt er omtalt, er tjenesten gratis.

Tips en venn Skriv ut