Godkjenning av barnehager etter helselovgivningen

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Alle nyetableringer eller endringer av eksisterende barnehager skal godkjennes av kommunene i hht Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

  Virksomheter som gir tilsyn og omsorg for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjenning når

  a) virksomheten er regelmessig og flertallet av barna har en ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer og

  b) antall barn som er tilstede samtidig er 10 eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år og

  c) tilsynet utføres mot godkjenning

  Virksomheter som tilfredsstiller gjeldende krav til barnehager har rett til godkjenning.

  Målgruppe

  Personer eller virksomheter som ønsker å starte eller endre barnehager. Det er eiers ansvar å søke om godkjenning

  Kriterier/vilkår

  Godkjenningskravet gjelder for nye virksomheter og ved ombygginger eller bruksendringer ved eksisterende virksomheter.

  Det er et grunnleggende krav at virksomhetene skal være helsemessig tilfredsstillende.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det ble i 2014 gitt ut to nye veiledere til forskriften; en for skole og en for barnehage.

  Den nye veilederen Miljø og helse i barnehagen (IS-2072) finner du på Helsedirektoratets nettsider.

  Forskriften favner vidt og har både tekniske krav til bygninger og uteareal og organisatoriske / driftsmessige krav om psykososiale forhold, smittevern, hygiene, sikkerhete etc (internkontroll). De bygningstekniske kravene samsvarer i stor grad med byggeforskriftene og vil normalt bli ivaretatt gjennom byggesaksbehandlinga.
   

  Kontaktinformasjon ved søknad

  Helsetjenesten
  Rådhusplassen 1
  6413 Molde

  Telefon: 71 11 12 44
  E-post: postmottak@molde.kommune.no
  Besøksadresse: Gotfred Lies Plass 4, 6413 Molde

  Vedlegg

  Plan over uteområdet, plantegninger og utfylt skjema.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Helsetjenesten vil følge veilederens anbefaling om en to-trinns godkjenningsprosess som i korte trekk vil være slik:

  Trinn 1: Søknad om samtykke for lokaler og uteområder til barnehager og skoler

  Dette vil i praksis ligge nært opp til saksgangen rundt Arbeidstilsynets behandling av byggesaker. Vi får en søknad om samtykke til å starte prosjektering og byggearbeider. Søknaden omhandler praktisk/teknisk informasjon om uteområde og bygningsmasse, og det er nærliggende å se for seg at det fylles ut av arkitekt eller annen representant for eier eller tiltakshaver. Grunnlaget for søknaden (tegninger og andre relevante vedlegg) vil være tilnærmet det samme som går til Arbeidstilsynet.

  Vi vil da, i likhet med Arbeidstilsynet, gi samtykke til at prosjektering og etter hvert bygging kan gå som normalt. Helsetjenestens samtykke kan inngå i grunnlaget når byggesaksavdelingen gir oppstart- eller rammetillatelse.

  Trinn 2: Søknad om formell godkjenning etter forskriften

  Dette skjemaet fylles ut av rektor eller barnehagestyrer. Sammen med søknadens del 1 og en befaring ved oppstart danner det grunnlag for en endelig godkjenning. Her vil også virksomhetenes internkontrollsystem være et vesentlig element i saksbehandlingen. Når grunnlaget er til stede, vil det bli gitt en formell godkjenning etter forskriften.

  Klagemulighet

   Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Annen informasjon

  Kjøkkenløsninger bør drøftes med Mattilsynet tidlig i planlegginga. Se forøvrig deres Retningslinjer for mat i barnehage og SFO.
   
  Rutiner for matservering i barnehager og SFO, se matportalen.no
   

  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

  Veileder for utforming av barnehagens uteareal

  Brosjyre: Helse,miljø og trivsel i barnehagen

  Tjenesten oppdatert: 25.09.2018 11:17

Tips en venn Skriv ut