Gass i bolig

Propanutstyr i norsk husholdning er i de fleste tilfeller tilknyttet en 11 kg propanflaske plassert i kjøkkenbenken. Dette er en enkel og tilstrekkelig propanforsyning for et kokeapparat på et kjøkken. Det kan oppbevares totalt 55 liter (2 ´ 11 kg) propan til koking og oppvarming i bolig, fritidsbolig og lignende, 1 kg = 2,4 liter.

Ti råd og reglar for bruk av propan

(utarbeidd av DSB og gass-selskapene)

1. Propanbehaldarane må aldri plasserast under terrengnivå, i kjellarrom eller under dekk i båt. Hugs at propan i gassform er tyngre enn luft.

2. Propanbehaldarar skal alltid stå oppreist, og må aldri bli utsett for unormal oppvarming eller sterk solvarme.

3. Ver på vakt mot propanlekkasjar. Gass som lekk ut kan tennast av open eld, glødande tobakk, elektrisk gneist m.v. og den kan gjere lufta eksplosjonsfarleg

4. Finn eventuelle lekkasjar snarast mogleg ved å pensle konsentrert såpevatn på slangar og røyrsamband m.a. Når gasstrykket vert sett på vil det danne seg såpebobler på lekkasjestaden.

5. Bruk berre propanhaldbare slangar. Plastslangar er forbode. Sprukne eller defekte slangar må skiftast straks. Største lovlege slangelengde er 1.5 meter. Bruk slangeklemmer.

6. Hald alltid ei tent fyrstikk klar når apparatkrana vert opna. Steng for gassen ved behaldaren når anlegget ikkje er i bruk, og koble frå regulatoren ved lengre tids fråvær.

7. Steng for gassen ved behaldaren og bring om mogleg behaldaren til ein trygg stad dersom det oppstår brann

8. Hald alltid apparat og behaldar i god stand, men prøv ikkje sjølv å reparere skadar eller defektar som oppstår. La propanforhandlar gjere kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jamne mellomrom.

9. Bruk regulator eller slangebrotsventil dersom anlegget er tilknytt behaldar som er større enn 2 kg

10. Studer rettleiinga for montering og bruk nøye før apparatet og anlegget vert teke i bruk. Spør forhandlaren dersom det er noko ein er i tvil om

 • Det anbefales i utgangspunktet at gassflaskene oppbevares utenfor boligen (veranda, balkong, terrasse).
 • Skap mot brennbar vegg skal være brannisolert (EI 60) med god lufting til det fri ved skapets gulvnivå.
 • Det skal være ryddig og fritt for brennbart materiale rundt gasskapet.
 • Avstanden fra flaskeskap til sluk, kum, åpninger ned til kjeller og lignende, bør minimum være 4 meter. Det bør være en sikkerhetsavstand til tennkilde på 5 meter.
 • Innendørs plasseres flasken i de fleste tilfeller i kjøkkenbenken med god lufting, f.eks. luftespalter i sokkel, se figur nedenfor.
 • Uansett oppbevaring av flaske innendørs skal flasken stå så luftig som mulig.
 • Det er ikke tillatt å oppbevare propan i kjeller eller på loft
 • Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass i fyrrom e.l

Søknad og kontroll

 • Gassapparater i husholdning vil kunne være søknadspliktig etter plan og bygningsloven § 93 e), sjekk med dine lokale bygningsmyndigheter.
 • Når anlegget er ferdig montert, skal anlegget tetthetskontrolleres (trykktestes).
 • Den som monterer et propananlegg til husholdning, skal ha kunnskap og erfaring med slikt monteringsarbeid.

Montering

Mellom gassforbrukende apparat inne og fast røropplegg og mellom fast røropplegg og flaske, skal det monteres en propanslange med maks. lengde 1,5 meter. Fast røropplegg skal være glødd kobberrør. Det skal benyttes slangeklemmer ved tilkobling. Ved eventuelle skjøter for kobberrør kan det benyttes kappilarlodding. Slanger bør kontrolleres eventuelt skiftes ut hvert 2. år ved tegn til sprekker i overflaten. Ved alle gjengeforbindelser må kun benyttes pakningsmateriale som er propanresistent og gir varig tetning. Det skal i den sammenheng brukes gjengetape eller Loctite i gjengeforbindelser. Hamp må aldri brukes.

 • Gassrør skal være tilgjengelig for kontroll og skal være forskriftsmessig merket.
Tips en venn Skriv ut