Veileder for arbeidet med flerspråklige barn og deres familie i barnehagene i Molde

Far og barn i leik

Det norske samfunnets mangfold gjenspeiler seg i barnehagene gjennom ulike språk, kulturer og religioner. Dette mangfoldet får konsekvenser for barnehagene ved at eiere og personalet i barnehagene må sørge for endring og utvikling tilpasset dette mangfoldet, gjennom kritisk refleksjon over egen praksis og fornyet kunnskap.

De flerspråklige barna utgjør en mangfoldig gruppe med ulik nasjonal, kulturell, språklig og religiøs tilhørighet. Det er barn av arbeidsinnvandrere, barn av flyktninger, barn av asylsøkere og tospråklige barn der en av foreldrene har et annet morsmål enn norsk.

Barnehagen er et viktig møtested for alle småbarnsforeldre. Veilederen vektlegger betydningen av å inneha en inkluderende og ressursorientert tilnærming til mangfold, verdsetting av foreldrenes likheter, ulikheter og tilrettelegging ut i fra hva som er til barns beste. Barnehagen sies å være den viktigste integrerings- og språkopplæringsarenaen for flerspråklige barn i førskolealder og for mange familier også det første møtet med norske oppvekst– og læringsarenaer.

Denne veilederen er tenkt som et arbeidsdokument for å støtte barnehagene i deres teoretiske og praktiske arbeid i møte med de flerspråklige barna og deres familie i oppstarten og gjennom barnehagetiden.

Tips en venn Skriv ut