Brukerstyrt Personlig Assistanse – BPA

Definisjon:

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en alternativ organisering av ordinære tjenester for søkere som er avhengig av praktisk og/eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet på grunn av sykdom, skade eller lidelser eller nedsatt funksjonsevne.

Prinsipper for administrering av BPA er beskrevet i Rundskriv I-20/2000 og Rundskriv I-15/2005.
Små barn vil være helt ute av stand til å utøve brukerstyring selv, og må representeres av foreldre/verge. Tilsvarende må vanligvis også personer over 18 år som har omfattende kognitiv funksjonsnedsettelse representeres fullt ut av verge når det gjelder brukerstyringen.

Målsetting:

Tjenesten skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til å gjøre vedkommende mest mulig selvhjulpen ift. egenomsorg og dagliglivets gjøremål.

Kriterier for tildeling:

Tjenesten kan være aktuell dersom søker:

 • er under 67 år
 • har et langvarig behov for ordningen – behov ut over 2 år
 • har et stort behov for ordningen – tjenestebehov på minst 32 timer per uke (Søker med
 • tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen)
 • har egeninnsikt og iboende ressurser til et aktivt liv både i og utenfor hjemmet
 • er i stand til å påta seg arbeidslederrollen eller, grunnet kognitiv funksjonsnedsettelse, kan få bistand til dette via verge eller personer som har fullmakt fra søker selv
 • Både de som kan ivareta arbeidslederrollen (brukerstyringen), og de som trenger bistand til dette, kan få innvilget BPA. Kommunen vil som hovedregel kreve at vedkommende brukerstyrer sin egen ordning.
 • Dersom søker har vedtak etter kap. 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kan vedkommende ikke benytte seg av BPA-ordningen.

Standard for tjenesten:

 • Det inngås samarbeidsavtale mellom Molde kommune og arbeidsleder vedrørende tildelt BPA-ordning.
 • Med ordningen får kommunen og søker/arbeidsleder et definert ansvar og definerte oppgaver.

Hva du som søker kan forvente av Molde kommune:

 • Følger opp «Samarbeidsavtale mellom Molde kommune og arbeidsleder vedrørende tildelt BPA-ordning».

Hva som forventes av deg som søker:

 • Gjør seg kjent med «Veileder vedrørende Brukerstyrt personlig assistanse i Molde kommune».
 • Følger opp «Samarbeidsavtale mellom Molde kommune og arbeidsleder vedrørende tildelt BPA-ordning».

Betaling for tjenesten:

Egenbetaling for tjenesten BPA følger reglene i «Forskrift om egenandel for kommunale helseog omsorgstjenester». Det kan ikke kreves vederlag for tjenester som gjelder ”personlig stell og egenomsorg”. Hvor mange timer det kan kreves vederlag for, må derfor vurderes konkret i forhold til de enkelte arbeidsoppgavene hos hver enkelt som har tildelt ordningen.

Satsen fastsettes av kommunestyret og utregnes individuelt på bakgrunn av husholdningens samlede årlige inntekt.

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 punkt 6, bokstav b og § 3-8.

Tips en venn Skriv ut