Barnehageplass

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Kontaktinformasjon
  Molde kommune,
  Plan- og utviklingsavdelingen, fagseksjon barnehage
  Rådhusplassen 1
  6413 Molde

  E-post: barnehage@molde.kommune.no

  Beskrivelse

  Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år innen 1. desember det året du søker om barnehageplass. Barn som er født før 1. september har rett til plass innen utgangen av august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har rett til plass innen utgangen av den måneden barnet ble født.
   
  Kommunen sørger for at det er felles opptak for alle barnehagene i kommunen, men hver barnehage kan velge eget formål, opptakskrets, opptakskriterium og eierform.

  Søknad og søknadsskjema

  Hvem må søke?

  Følgende gruppe skal søke om plass: 
  •           Barn uten barnehageplass i dag, som har behov i 2019.
  •           Søkere som ønsker overflytting til annen barnehage/eller endring av plasstørrelse.
  •           Søkere som søkte før 1.1.2019.  

  Barnehageplass 2018/2019 (ønsker oppstart våren 2019)
  Søknad, endring, oppsigelse

  Barnehageplass 2019/2020 (ønsker oppstart fra nytt barnehageår august 2019)
  Søknad, endring, oppsigelse

  Følgende gruppe trenger ikke søke om plass:
  •           Barn som har det barnehagetilbudet de ønsker.

  Søknadsskjemaet finner du også øverst i høyremenyen under Skjema.

  Det må søkes innen fristen for at retten til barnehageplass skal utløses. Fristen gjelder også søkere som ønsker endring av barnehagetilbud.Frist for årets hovedopptak er 15.2.

  Plasser som blir ledige i løpet av barnehageåret tildeles fortløpende til søkere som står på venteliste.  


  Søknad om endring av barnehagetilbud

  Ønskes bytte fra en barnehage til en annen eller endring av plasstørrelse, benyttes samme søknadsskjema. Når søknad om endring innvilges i hovedopptaket, faller tidligere tilbud automatisk bort. For søknader som innvilges etter 1. mai gjelder regler for oppsigelse for den barnehagen barnet har plass i. 

  Rett til barnehageplass

  Kommunen har plikt til å tilby plass til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jfr. Barnehagelovens § 12a: " Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

  Barn som fyller ett år i september , oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

  Rett til plass forutsetter at det er søkt om plass innen  frist for hovedopptak 15.februar og at barnet har bostedsadresse i Molde når det starter i barnehage.

  Molde kommune har ett hovedopptak i året. Det må søkes innen fristen for at barnet skal få rett til barnehageplass. Kommunen kan oppfylle retten på tre måter:

  • Barnet får sitt første ønske oppfylt
  • Barnet får sitt andre ønske oppfylt
  • Barnet får tilbud om annen barnehage i Molde kommune

  Søkere som takker nei til slikt tilbud vil ikke ha rett på plass det aktuelle barnehageåret.

  Prosedyre ved samordnet opptak
  Du skal søke på ett skjema til samtlige barnehager. Tildeling av plass samordnes i samsvar med søkers prioriteringer.

  Målgruppe

  Barn 0–6 år som er bosatt i kommunen

  Kriterier/vilkår

  Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

  I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier.

  Barnehagelovens § 12a sier hvilke søkere som har rett til barnehageplass. Barnehagenes opptakskriterier og vedtekter avgjør hvem som tildeles plass. Den enkelte eier kan ha ulike vedtekter. Disse finnes på barnehagens hjemmeside.

  Lovbestemt opptakskriterier som gjelder for samtlige barnehager (lov om barnehager § 13)
  Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet.

  Kommunale og enkelte private barnehager

  Det tas hensyn til  

  • familier som har store belastninger pga sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken
  • barn som av andre årsaker er anbefalt opptak av sakkyndig instans. Familier med enslig forsørger i arbeid eller utdanning som bor alene med barnet.
  • søsken av barn som allerede har plass

  Mobarn barnehagene
  Tildeling av plass går etter ansiennitet på andel i Mobarn. Ellers så prioriteres

  • barn til ansatte i Mobarn
  • søsken til barn som har plass i Mobarn
  • søkere som allerede har plass i Mobarn og ønsker endring av barnehagetilbud.

  Mårskrenten barnehage
  Barnehageplass tildeles fortrinnsvis andelshavere i Mårskrenten borettslag.

  SiMolde studentbarnehage
  Barnehageplass tildeles fortrinnsvis studenter ved høgskolen.

  Samarbeidspartnere

  • Helsestasjonen
  • PPT
  • Barnevernet

   

  Pris for tjenesten

  Maksimalpris
  Stortinget fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per måned fra 1. januar og 3 040 kroner per måned fra 1. august.

  Redusert betaling
  Hvis den samlede inntekten i husholdningen er lavere enn 541 500, skal du få en lavere pris enn maksprisen.

  Gratis kjernetid
  Alle familier med lavere samlet inntekt enn 533 500 kroner har rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehagen i uken.

  Søskenmoderasjon
  Kommunen skal sørge for at foreldre med mer enn ett barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. 

  Foreldrebetaling

  Informasjon om inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage 
   

  Lover

  Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

  Se
  Barnehageloven § 7, § 8, § 9, § 12, § 12a, § 13.
  Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
  Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3 Moderasjonsordninger
  Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.

  Vedlegg

  Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Du skal varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass.

  Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen. Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.

  Hvis du ikke har fått tilbud om plass, skal du få skriftlig beskjed om dette. Samtidig skal du få beskjed om at du kan kreve en begrunnelse for avgjørelsen, at du har rett til å klage og fristen for å klage.

  Hvis barnet ditt har rett til prioritert plass og du ikke har fått tilbud om plass, har du rett til en skriftlig begrunnelse, beskjed om din rett til å klage og fristen for å klage.

  Klagemulighet

  Du kan klage hvis

  • Du har fått avslag på søknaden om barnehageplass
  • Du har fått plass, men ikke fått oppfylt verken første eller andre ønske.

  Du må sende klagen innen 3 uker fra du mottok avgjørelsen. Hvis du bruker retten din til å kreve en begrunnelse, er klagefristen 3 uker fra du mottar begrunnelsen.

  Hvis kommunen kommer til at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

  Saksbehandling
  Alle søknader registreres i fagseksjon barnehage, Molde kommune. Styrer eller barnehageier foretar opptak i samsvar med gjeldende opptakskriterier, og sender ut tildelingsbrev. Fagseksjon barnehage, Molde kommune, sender ut eventuelle avslagsbrev. All saksbehandling skjer jfr. forskrift om saksbehandlingsregler i barnehage.

  Taushetsplikt
  Alle opplysninger behandles under taushetsplikt jfr. forvaltningslovens § 13 og i tråd med personopplysningsloven.

  Svar på søknad
  Tilbuds- og avslagsbrev for hovedopptaket forventes utsendt i løpet av april.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 21.01.2019 14:37

Tips en venn Skriv ut