Avløpsanlegg

Vedlikeholdsarbeid avløpspumpestasjon

Molde Vann og Avløp KF etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning).

Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere vannet til egnet renseanlegg og slippe det rensede vannet ut i en vannforekomst. Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser.

Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann. Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget.

Kommunen rapporterer utslippsdata til Fylkesmannen via KOSTRA (Statistisk Sentralbyrås internettbaserte system). Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

Tips en venn Skriv ut