Årshjul 2017

Årshjulet beskriver vesentlige administrative og politiske oppgaver og prosesser i løpet av året.

Administrativt

Politisk

1. kvartal

 • Evaluere fjorårets drift
 • Iverksette bestilling - lage virksomhetsplaner
 • Gjennomføre utvalgte brukerundersøkelser
 • Innrapportere fjorårets KOSTRA-tall innen 15. februar
  (KOmmune STat RApportering)
 • Fjorårets regnskap er ferdig 15. februar, årsrapport er klar innen 15. mars
 • Rapportere økonomi per februar
 • Reforhandle lederavtaler, gjennomføre oppfølgingssamtaler                                 

1. kvartal                      

 • Budsjett og økonomiplan er kommunestyrets bestilling for drift og investering                           
 • Rullering av aktuelle reglement og strategier
 • DFU (Drifts- og forvaltningsstyret)  behandler økonomirapport per februar
 • Resultat fra brukerundersøkelser til DFU  

 


 

 

2. kvartal
 • Gjennomføre dialogmøte med FSK (formannskapet); forberedelser til rammesak
 • Kvalitetssikre KOSTRA-data mellom 15. mars og 15. april
 • Gjennomføre BMS-rapportering per 1. tertial (BMS: balansert målstyring)
 • Analysere KOSTRA-data
 • Gjennomføre utvalgte brukerundersøkelser
 • Foreslå nye måleindikatorer for kommende år

2. kvartal

 • FSK gjennomfører dialogmøte med administrasjonen; forberedelser til rammesak
 • Behandle fjorårets årsrapport
 • Behandle kontrollutvalgets årsrapport med oppstilling og vurdering av politiske vedtak
 • Behandle BMS-rapportering per 1. tertial, inklusive bruker-undersøkelser og andre indikatorer
 • Behandle revidert kommunebudsjett og økonomiplan 
 • FSK gjennomfører eiermøte med de kommunale foretakene
3. kvartal
 • Rapportere økonomi per juni
 • Gjennomføre BMS-rapportering per 2. tertial
 • Arbeid med budsjett, økonomiplan og virksomhetsplaner pågår
 • Gjennomføre utvalgte brukerundersøkelser

3. kvartal   

 • DFU behandler økonomirapport per juni
 • Rammer og føringer for neste års budsjett
 • Behandle BMS-rapportering per 2. tertial, inklusive bruker-undersøkelser og andre indikatorer

4. kvartal

 • Følge opp BMS-rapportering
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler m/ledere
 • Rapportere økonomi per oktober
 • Rådmannens skisse til budsjett og økonomiplan sendes formannskapet i november
 • Revisjon av beredskapsplaner innen 1. desember
 • Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn
 • Fastsette brukerundersøkelser 2018
 • Krav om innhold i virksomhetsplaner 2018
 • Klargjøre årshjul 2018
4. kvartal
 • DFU behandler økonomirapport per oktober
 • Budsjett og økonomiplan behandles i formannskapet i november
 • Politisk vedtak i kommunestyret i desember: Budsjett for neste år, økonomiplan for kommende 4 år
 • Resultat fra brukerundersøkelser til DFU  

 

 

Tips en venn Skriv ut